Pescaria no Rio Tietê

1-Pedro Fazzio, 2-Waldomiro Monteiro, 3-José Cardamoni